「For Sale」or not「For Sale」,日劇《四重奏》俾我嘅啟發。

「三流的演奏者有志向的話,只能淪為四流」 日劇《四重奏》中因為別俯個細佬關係,俾機會佢哋到演奏廳扮演出嘅負責人,佢見到四位主角勉強演出後失望而回的背影時,他對身邊的助手說出造句話(大概意思)。

廣告